Saffron

  زعفران ایران

  زعفران ایران

  • تاریخ کاشت : خرداد، شهریور و اوایل مهر
  • زمان ظهور گل : پاییز (مهر - آبان ماه)
  • تکثیر : از طریق ازدیاد بنه
  • رنگ گل : بنفش و دارای کلاله قرمز رنگ سه شاخه
  • مصرف : خانگی
  • عمق کاشت : 20-15 سانتی متر
  • بسته بندی خانگی : 10±150 گرم
  Read More ...